نویسنده : سید مهدی ; روز یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۳;

من همين يک نفس از جرعه ی جانم باقيست

آخرين جرعه ی اين جام تهی را تو بنوش
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره