نویسنده : سید مهدی ; روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦;

به نام مهربان

لحظه ی دیدار نزدیک است

باز من دیوانه ام مستم

باز می لرزد دلم دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ

های نپریشی صفای زلفکم را دست

و آبرویم را نریزی دل!

ای نخورده مست

لحظه ی دیدار نزدیک است

م.امید 
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره