نویسنده : سید مهدی ; روز یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۳;

راه را باز کنيد

کودکی از لب بام افتادست

دکتر شهر کجاست ؟

در مطب جا ماندست

مطبش دوست کجاست ؟

مطبش زير گذرگاه غروب

در خيابان بزرگ مردن

کوچه ی تنگ ابد 

خانه ای رو به جنوب

چه نشانی دقيق و خوبی

همه اميد حيات است برای محبوب
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره