نویسنده : سید مهدی ; روز یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۳;

من غبطه می خورم به سادگی اين جماعت قليل

با اينکه اندکند چه کارها نمی کنند

با اينکه جسمشان چه بود کوچک و نحيف

با روح می کنند نبرد با دشمن کثيف

آنها رسيده اند به سمت فلک جاودانه تر

از هرچه پير در اين چند خرقه ها

من غبطه می خورم که چنين نوجوان خرد

در اين مقام بلند سعادت است
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره