نویسنده : سید مهدی ; روز جمعه ۱٩ فروردین ۱۳۸٤;

دی شيخ باچراغ همی گشت گرد شهر

کز ديو و دد ملولم  و  انسانم آرزوست

 

گفتند  يافت می نشود گشته ايم  ما

گفت آ چه يافت می نشود آنم آرزوست
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره