به نام مهربان

لحظه ی دیدار نزدیک است

باز من دیوانه ام مستم

باز می لرزد دلم دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ

های نپریشی صفای زلفکم را دست

و آبرویم را نریزی دل!

ای نخورده مست

لحظه ی دیدار نزدیک است

م.امید 

/ 0 نظر / 19 بازدید